آرشیو وبلاگ

ایمنی بعنوان حفاظت انسان و کارآیی او از صدمات و پیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می شود. اولین تلاش انسان در جهت بهبود ایمنی 2000 سال پیش در …
مدیریت، مسئول ایمنی و بهداشت کارکنان است. همانگونه که یک مدیر برای بهره وری و سود آوری مسئولیتی سنگین دارد. در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین وضعیتی صادق …
ر این مقاله سعی می‌کنیم، مفهوم HSE را تعریف، اجزای اصلی آن را بررسی کنیم و اهمیت سیستم‌های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مورد بحث قرار دهیم …
ایمنی واژه ای است که امروزه تقریباً در همه کارها مورد توجه فراوانی قرار می گیرد. برای کلمه ایمنی می توان تعاریف متعددی را ارائه کرد، از آن جمله محافظت ر …